MASTERJEE RESULTS -2014 (ENGINEERING) VITEEE – QUALIFIED STUDENTS LIST

S.No. Name of the Student Marks Obtained
1. Venkatesh.S 345
2. Sujith Mathew 946
3. Venkastesh.M 6,743
4. Malarvizhi 7,099
5. NAveen.N.B 19,738
6. Jaswanth 19,739
7. Akhilesh Keasavan 20,150
8. Shasidharan.V 20,770
9. Mona Bala subramanian 26,000
10. Shyam sundar 28,000
11. Sailesh.P.V 29,000
12. S.Abishesk 30,446
13. Akshara.M.R 31,000
14. Dinesh Kumar 32,322
15. Meshal Akash 33,000
16. Rishab Agrwal 40,000
17. Aravind.S 40,000
18. Lujwanthy.S.R 40,000
19. M.Karthick 41,699
20. Varun.S 42,723
21. A.R.Aneesh 43,663
22. Janani.M 46,279
23. Saurav Chatterjee 48,000
24. Kiran Pranesh J 12,527
25. Dhanish Revanth R.N 15,147
26. Siva Hari V 21,278
27. K Nikhilesh 22,325
28. Shivasankar V 26,117
29. Sakthivel S 27,971
30. Ramprasath .R 30,958
31. Pravin E 46,773
32. Vikhas Karthik VM 47,458
33. Gunaseelan 47,471